Liturgický kalendár

Oznamy pre birmovancov

Účasť na svätých omšiach

Počas prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa má birmovanec zúčastňovať na svätých omšiach. V týždni od pondelka do soboty alebo na mládežníckej svätej omši  je povinná účasť aspoň na jednej svätej omši v týždni. Taktiež je povinná účasť birmovanca ako katolíka na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.  Účasť birmovanca na svätých omšiach si kontrolujú rodičia, lebo rodičia sa pri krste dieťaťa zaviazali jeho katolíckou výchovou. (Pozn.: K účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok zaväzuje cirkevný príkaz všetkých katolíkov.)

Služba pri svätých omšiach a liturgii

Počas celoročnej prípravy budú mať birmovanci v rámci svätých omší a iných liturgii v kostole službu. Táto služba spočíva v pomoci pri čítaní lekcie a spoločných modlitieb veriacich, v modlitbe ruženca a krížovej cesty, príprave textov na adorácie a v prinášaní obetných darov, resp. miništrovaní a spievaní.  Birmovanec sa má aktívne zapájať do liturgického života farnosti.

„Deväť prvých piatkov“

Odporúča sa, aby si birmovanec počas celoročnej prípravy urobil „deväť prvých piatkov“. To znamená v prvopiatkovom týždni pristúpiť ku sviatosti zmierenia (na svätú spoveď), zúčastniť sa na svätej omši v prvý piatok mesiaca a prijať Eucharistiu. (Prvopiatkovú svätú spoveď mu na pripravený obrázok podpisom potvrdí kňaz, u ktorého bol birmovanec pri sviatosti zmierenia.)

Vypracovanie referátu

Súčasťou prípravy je aj vypracovanie dvoch referátov. Prvý referát bude spočívať vo vypracovaní vybratej sociálnej témy, ktoré budú určené. Témou druhého referátu je osoba a životopis birmovného patróna, ktorého si birmovanec vyberie. Má to byť katolícky svätý alebo blahoslavený zomrelý svätec, ktorého meno si birmovanec vyberie. Birmovné meno nemôže byť totožné s krstným menom birmovanca. Referát má byť napísaný ručne v rozsahu jednej strany A4, na konci je potrebné uviesť svoj vlastný názor ku danej téme, resp. dôvod, pre ktorý si birmovanec vybral toho-ktorého birmovného patróna.

Téma na druhý referát je o svojom birmovnom patrónovi, ktorého meno som si vybral. Referát o birmovnom patrónovi je potrebné odovzdať do 15. februára 2018.

Pravidlá birmovanca

  • 1. Úprimne sa snažiť o dobro seba i iných.
  • 2. Učiť sa milovať Boha a ľudí a stávať sa Božím dospelým synom/dcérou.
  • 3. Zúčastňovať sa svätej omše v nedele a sviatky a tiež svätej omše za účasti mladých v piatky. (Kto by z vážnej príčiny nemohol, nech sa svätej omše zúčastní v iný deň týždňa.)
  • 4. Prijať sviatosť zmierenia aspoň 1x za mesiac.
  • 5. Zúčastniť sa podľa možnosti všetkých stretnutí a náuk pre birmovancov.
  • 6. Zúčastniť sa do birmovky duchovnej obnovy.
  • 7. Trojnásobná neospravedlnená neúčasť spôsobuje vylúčenie z prípravy.

Literatúra k štúdiu

V rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania vám k štúdiu odporúčame tieto publikácie:

 1. Čo má vedieť mladý kresťan. Základný študijný materiál, ktorý si môžete stiahnuť z našej webovej stránky. Publikáciu nájdete v sekcii Sviatosť birmovania – Materiál k štúdiu.
 2. Malý katolícky katechizmus. Autorom je kňaz Pavol Janáč a vydaný bol v roku 2002.
 3. Youcat. Katolícky katechizmus pre mladých. Vydaný bol v roku 2011.
 4. Sväté písmo. Predovšetkým tieto knihy z Nového zákona: Evanjeliá, Skutky apoštolov a Listy svätého apoštola Pavla.

Tlačivá

V odkaze Birmovanec je tlačivo (prvá strana a druhá strana) na vyplnenie údajov o birmovancovi. V odkaze Birmovný rodič je tlačivo na vyplnenie údajov o birmovnom rodičovi. Tlačivo pre birmovného rodiča teraz birmovanec nevypisuje, ani ho teraz nedáva potvrdzovať!!!