Liturgický kalendár

Právne normy podľa CIC 1983

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Kán. 879 – Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvádzania do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista a šírili a obhajovali vieru.

 1. kapitola

SLÁVENIE BIRMOVANIA

Kán. 880 – § 1. Sviatosť birmovania sa udeľuje pomazaním krizmou na čele, ktoré sa vykonáva vložením ruky a slovami, predpísanými v schválených liturgických knihách.

 • 2. Krizma, ktorú treba používať pri sviatosti birmovania, musí byť posvätená biskupom, aj keď sviatosť vysluhuje presbyter.

Kán. 881 – Je užitočné, aby sa sviatosť birmovania slávila v kostole, a to v omši; z oprávneného a rozumného dôvodu sa však môže sláviť mimo omše a na hociktorom dôstojnom mieste.

 1. kapitola

VYSLUHOVATEĽ BIRMOVANIA

Kán. 882 – Riadnym vysluhovateľom birmovania je biskup; túto sviatosť platne udeľuje aj presbyter, ktorý je na to vybavený splnomocnením na základe univerzálneho práva alebo osobitného udelenia kompetentnej vrchnosti.

Kán. 883 – Splnomocnenie vysluhovať birmovanie na základe samého práva majú:

 1. v hraniciach svojej oblasti tí, ktorí sú podľa práva postavení na roveň diecéznemu biskupovi;
 2. vzhľadom na určitú osobu presbyter, ktorý na základe úradu alebo mandátu diecézneho biskupa krstí osobu, ktorá vyrástla z detstva, alebo už pokrsteného prijíma do plného spoločenstva katolíckej Cirkvi;
 3. vzhľadom na tých, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti, farár, ba hociktorý presbyter.

Kán. 884 – § 1. Diecézny biskup má birmovanie udeľovať sám alebo má sa postarať, aby ho vysluhoval iný biskup; ak je to však nevyhnutné, splnomocnenie môže udeliť jednému alebo viacerým určeným presbyterom, ktorí majú túto sviatosť vysluhovať.

 • 2. Biskup a takisto presbyter, ktorý na základe práva alebo osobitného udelenia kompetentnej vrchnosti má splnomocnenie birmovať, môžu si v jednotlivých prípadoch z vážneho dôvodu pribrať presbyterov, aby aj oni sviatosť vysluhovali.

Kán. 885 – § 1. Diecézny biskup má povinnosť postarať sa, aby sa sviatosť birmovania udeľovala podriadeným, ktorí si ju riadne a rozumne žiadajú.

 • 2. Presbyter, ktorý má toto splnomocnenie, musí ho používať v prospech tých, pre ktorých bolo toto splnomocnenie udelené.

Kán. 886 – § 1. Biskup vo svojej diecéze zákonne vysluhuje sviatosť birmovania aj veriacim, ktorí mu nepodliehajú, ak to nezabraňuje výslovný zákaz ich vlastného ordinára.

 • 2. Biskup, aby dovolene vysluhoval birmovanie v cudzej diecéze, potrebuje aspoň rozumne predpokladané dovolenie diecézneho biskupa, ak nejde o jeho podriadených.

Kán. 887 – Presbyter, ktorý má splnonocnenie vysluhovať birmovanie, túto sviatosť dovolene udeľuje aj cudzincom na území, ktoré mu bolo určené, ak tomu nebráni zákaz ich vlastného ordinára; na cudzom území ju však nikomu platne neudeľuje, pričom zostáva neporušený predpis kán. 883, bod 3.

Kán. 888 – Vysluhovatelia môžu vysluhovať birmovanie aj na vyňatých miestach územia, na ktorom ho môžu udeľovať.

 

III. kapitola

BIRMOVANCI

Kán. 889 – § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.

 • 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.

Kán. 890 – Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne poučení a v príhodnom čase ju prijali.

Kán. 891 – Sviatosť birmovania sa má veriacim udeľovať približne vo veku rozoznávania, ak Konferencia biskupov nevymedzila iný vek alebo ak nehrozí nebezpečenstvo smrti, alebo ak sa podľa úsudku vysluhovania z vážneho dôvodu neodporúča niečo iné.

 

 1. kapitola

BIRMOVNÍ RODIČIA

Kán. 892 – Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.

Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.

Kódex kanonického práva v kánone 874 stanovuje pre krstných rodičov (a teda aj pre birmovných rodičov) tieto podmienky:

 1. aby ho určil sám krstenec/birmovanec/ alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu
 2. aby zavŕšil šestnásty rok života
 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, teda ak žije v manželstve, má to byť manželstvo sviatostné (uzatvorené v kostole)
 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca/birmovanca/
 • 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.