Liturgický kalendár

Základné vedomosti, ktoré treba vedieť pri prinesení prihlášky na birmovku:

Prežehnanie:

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Naveky. Amen.

Modlitba Pána:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého.

Amen.

Anjelské pozdravenie:

 Zdravas Mária, milosti plná,

Pán s tebou,

požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych teraz

i v hodinu smrti našej.

Amen.

Vzývanie Trojice:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz i vždycky

i na veky vekov.

Amen.

Apoštolské vyznanie viery:

 Verím v Boha Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný.

Amen.

 

Desatoro Božích prikázaní:

Prvé tri prikázania upravujú náš vzťah k Bohu (prvá tabuľa Božieho zákona):

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Ďalšie prikázania upravujú náš vzťah k ľuďom (druhá tabuľa Božieho zákona):

 1. Cti svojho otca a svoju matku.
 2. Nezabiješ.
 3. Nezosmilníš.
 4. Nepokradneš.
 5. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 6. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 7. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní:

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd:

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý Sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Sedem sviatostí:

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Eucharistia
 4. Sviatosť zmierenia (Sviatosť pokánia)
 5. Sviatosť pomazania chorých
 6. Sviatosť posvätenia kňazstva
 7. Sviatosť manželstva

 Sedem darov Ducha Svätého:

 1. Dar drosti
 2. Dar rozumu
 3. Dar rady
 4. Dar sily
 5. Dar poznania
 6. Dar božnosti
 7. Dar zne voči Bohu

Sedem hlavných hriechov:

 1. Pýcha
 2. Lakomstvo
 3. Smilstvo
 4. Závisť
 5. Obžerstvo
 6. Hnev
 7. Lenivosť

 

Tri Božské čnosti :

 1. Viera
 2. Nádej
 3. Láska

 

Ľútosť k sviatosti zmierenia: (môže byť aj iná forma ľútosti, podľa toho, akú vieš alebo si sa učil)

Nebeský Otče,

veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechom urazil.

Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť.

Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

 

Tlačová verzia (pdf.)