Svetový deň starých rodičov

Svätý Otec František 31. januára oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“.  

ÚPLNÉ ODPUSTKY

 Apoštolská penitenciária vydala dňa 13. mája t. r. dekrét, ktorým sa udeľujú úplné odpustky pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.

 Seniori môžu získať odpustky, ak sa zúčastnia na niektorej svätej omši slávenej pri príležitosti tohto Svetového dňa.

 Vzhľadom na pretrvávajúcu núdzovú situáciu v zdravotníctve a berúc do úvahy skutočnosť, že niektorí seniori nie sú schopní zo zdravotných dôvodov osobne sa zúčastniť na svätej omši, odpustky sa rozširujú aj na tých, ktorí sa pripoja k sláveniu prostredníctvom televízneho, či rozhlasového prenosu, alebo aj cez internet.

 Odpustky sa udeľujú okrem toho všetkým tým, ktorí vykonajú skutok milosrdenstva a v tento Svetový deň navštívia starého človeka žijúceho osamote.

 Na miestach, kde je kvôli zabráneniu šírenia nákazy osobná návšteva vyslovene zakázaná verejnými autoritami, je možné získať odpustky aj prostredníctvom virtuálneho stretnutia.

 

Posolstvo pápeža Františka seniorom

Posolstvo pápeža Františka seniorom Stiahnuť

Za víťazstvo pravdy a objektivity

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi  biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. Môžte si prečítať list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – „Za víťazstvo pravdy a objektivity“ -, ktorý je reakciou na spomínané články.  

V ostatných týždňoch (máj 2021) niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka.

Keď si prečítame publikované články, nadobúdame presvedčenie, že ide o cielenú a organizovanú kampaň s úmyslom manipulovať verejnou mienkou o tomto mučeníkovi, ktorý v každom momente svojho života ostal verný Bohu a Cirkvi. Čitateľovi takých článkov sa oživujú spomienky na komunistickú propagandu, ktorá svojou jednoznačnosťou a manipulatívnosťou u nás pôsobila štyridsať rokov a vytvárala aj skreslený obraz biskupa Vojtaššáka. V tom čase bola prezentovaná „pravda“ schválená objednávkou jednej vládnucej strany. Dnes sa čosi podobné deje, žiaľ, aj v čase slobody a demokracie, keď sa vzácny priestor slobody zneužíva na manipuláciu s dejinami a s historickými faktami, namiesto objektívneho hľadania pravdy. A tak mučeníctvo Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, nespravodlivo väzneného pre vieru a vernosť Svätému Otcovi, pokračuje v zmenených pomeroch aj dnes.

Je užitočné si všimnúť, že medzi autormi článkov sú aj dvaja kňazi, ktorí kňazské sľuby, dané pred Bohom a Cirkvou, znevážili a zanechali kňazskú službu. V istom zmysle je znakom dnešných čias, že práve oni vynášajú svoje skreslené hodnotenia o Jánovi Vojtaššákovi, biskupovi, ktorý obetoval svojim kňazom veľkú časť svojho života.  Biskup Ján Vojtaššák bol úplne rehabilitovaný v roku 1990 a jeho meno bolo úplne očistené od všetkých nepravdivých obvinení.  Viaceré diela objektívne približujú život biskupa Vojtaššáka. Za všetky spomeňme dielo Ivana Chalupeckého Biskup Ján Vojtaššák, k jeho verejnej a politickej činnosti (2009) a zborníky kolektívov autorov Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka (2012) a Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia (2017). Biskupovi Vojtaššákovi sa venovali viaceré vedecké konferencie, napríklad v roku 2001, 2010, 2016 a 2017. Boli tiež nakrútené dva filmové dokumenty: VOJTAŠŠÁK, ktorý vznikol v spolupráci s TV Lux a VOJTAŠŠÁK GIORNI DEI BARBARI, ktorý vznikol v spolupráci s talianskymi režisérmi a bol prezentovaný na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v roku 2019. Tieto diela sa usilujú ponúknuť ucelený a objektívny pohľad na osobnosť BS biskupa Jána Vojtaššáka.

V tomto roku sme si pripomenuli a ešte si pripomenieme významné okrúhle výročia životného príbehu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (napr. 1.7.2021 – 120 rokov od kňazskej vysviacky). Nech sú pre nás momentom vďaky za život tohto svedka viery, ktorý celým svojim životom a prežitým mučeníctvom vydal nádherné svedectvo svojej oddanej lásky k Bohu, k blížnemu a pravde bez akýchkoľvek kompromisov.

Proces blahorečenia pokračuje aktuálne Rímskou fázou. Nevyhýbame sa rôznosti pohľadov na osobnosť BS Jána Vojtaššáka. Takáto rôznosť je prirodzená najmä vzhľadom na zložitú dobu, v ktorej žil. Obdobie druhej svetovej vojny a Slovenského štátu je dodnes živo diskutovaným obdobím najnovších slovenských dejín. Názory historikov na toto obdobie sa tiež rôznia. Nie sme proti kritickému pohľadu, ale každá jednostranná a účelová interpretácia je škodlivá a neumožňuje vyrovnať sa so zložitou dobou, v ktorej žil slovenský národ. Biskup Vojtaššák nebol politik, ale biskup a predovšetkým z tohto aspektu je potrebné dívať sa a chápať jeho konanie. Život Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka je potrebné vnímať v jeho celistvosti a smerovaní k svätosti so všetkými kladmi i nedostatkami. Veď svätí našej Katolíckej cirkvi nie sú vzdušné bytosti, ale živí ľudia. Vytrhnúť istý úsek života alebo jeden problém zo života osobnosti nie je cesta k pravde a objektivite, ale k deformovanému a nepravdivému obrazu tejto osobnosti. Cesta Božieho sluhu Vojtaššáka sa nezastavila v roku 1945, ale smerovala k mučeníctvu, k obeti života za Krista a Cirkev. Biskup Ján sa napriek nepriazni niektorých médií teší dodnes živej úcte veriacich. Ich presvedčenie o potrebe jeho blahorečenia sa opiera aj o výzvu sv. pápeža Jána Pavla II., ktorý verejne podporil iniciatívu túto iniciatívu počas návštevy Slovenska v roku 1995. Byť verným  – pre nás veriacich v službe Bohu a blížnym – byť verným je aktuálne a vzácne aj v dnešnej dobe relativizmu a liberalizmu. A biskup Vojtaššák vernosťou Pravde má čo povedať aj nám – ľuďom 21. storočia.

 

                                         Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy

                                         ICDr. Peter Jurčaga, postulátor

 

 

V Spišskom Podhradí 28.5.2021.

 

 

Modlitba za Slovensko

    Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Vakcína s rovným prístupom pre všetkých

Vakcína s rovným prístupom pre všetkých Dvadsať bodov pre spravodlivejší a zdravší svet Vatikánska Komisia COVID-19 v spolupráci s Pápežskou akadémiou pre život   Táto Nóta pozostáva z troch častí: A. Súvislosti B. K vakcínam C. Usmernenia pre Vatikánsku Komisiu Covid-19   A. Súvislosti   Covid-19 zhoršuje trojitú hrozbu paralelných a vzájomne prepojených kríz: zdravotnej, ekonomickej a sociálno-ekologickej, ktoré zasahujú disproporčne chudobných a zraniteľných. Ako prechádzame spravodlivým uzdravovaním, musíme zabezpečiť, aby okamžité riešenie krízy vybudovalo „nášľapné kamene“ pre spravodlivejšiu spoločnosť s inkluzívnymi a vzájomne prepojenými systémami. Aby sa dosiahlo globálne a regeneratívne „uzdravenie“, je nevyhnutné prijať okamžité opatrenia, ako odpoveď na pandémiu, pamätajúc na ich dlhodobý efekt. Pokiaľ sa odpovede obmedzia len na organizačnú a operatívnu úroveň, bez opätovného preskúmania príčin súčasných ťažkostí, ktoré by nás mohlo priviesť k reálnej premene, nikdy nedosiahneme také spoločenské a celosvetové zmeny, ktoré akútne potrebujeme (por. Fratelli Tutti, 7). Rôzne intervencie Vatikánskej Komisie Covid-19 (ďalej len „Komisia“), zriadenej pápežom Františkom, ako kompetentná a rýchla reakcia na pandémiu, sú vedené touto logikou, rovnako ako aj táto Nóta, ktorá sa špecificky venuje problematike vakcín proti Covidu-19.     B. K vakcínam Základné princípy a hodnoty 1. Pri rôznych príležitostiach pápež František hlásal potrebu dodať a sprístupniť aktuálne dostupné vakcíny proti Covid-19 všetkým a vyhnúť sa „farmaceutickej marginalizácii“: „ Pokiaľ existuje možnosť liečby nejakej choroby liekom, ten by mal byť sprístupnený všetkým, v opačnom prípade sa deje nespravodlivosť“.1 Vo svojom poslednom vianočnom posolstve Urbi et Orbi2, pápež vyhlásil, že pokiaľ majú vakcíny „ zasvietiť a priniesť nádej celému svetu, musia byť k dispozícii všetkým… zvlášť pre najzraniteľnejších a najnúdznejších vo všetkých oblastiach planéty.“ Tieto zásady spravodlivosti, solidarity a inklúzie musia byť základom akéhokoľvek špecifického a konkrétneho zásahu v reakcii na pandémiu. Pápež o tom hovoril dokonca vo svojej Katechéze počas Generálnej audiencie 19. augusta 2020, keď ponúkol kritériá „na výber oblastí priemyslu, ktoré je potrebné podporiť: tie, ktoré prispievajú k inklúzii vylúčených, k rozvoju najmenších, k spoločnému dobru a dbajú o stvorenie“. Je to široký obzor, ktorý naznačuje zásady Sociálnej náuky Cirkvi3, ktorými sú ľudská dôstojnosť a preferenčná voľba (opcia) pre chudobných, solidarita a subsidiarita, spoločné dobro a starosť o spoločný dom a spravodlivosť a princíp všeobecného určenia dobier.4 Pripomína to tiež hodnoty, ktoré v jazyku verejného zdravotníctva predstavujú zdieľané hodnoty pri zdravotných núdzových stavoch: jednotná úcta k ľuďom (ľudská dôstojnosť a základné práva), zníženie utrpenia (solidarita voči núdznym a chorým), korektnosť, alebo férovosť (žiadna diskriminácia a férové rozdelenie benefitov a bremien).5   2. Pápežova pripomienka farmaceutickým spoločnostiam zdôrazňuje, že nie je možné hovoriť len o konečnom kroku podania očkovacej látky, pokiaľ sa uvažuje o jej všeobecnom a férovom dosahu. Je potrebné posudzovať celý jej „životný cyklus“ od samého počiatku. Musíme preto v tomto texte preskúmať jednotlivé fázy púte očkovacej látky postupne, od výroby k schváleniu, od administratívy k distribúcii, na čom nástojí aj najnovšia Nóta Kongregácie pre náuku viery.6 V každej jednej z týchto fáz vnímame etické dôsledky, ktoré musíme dôsledne brať do úvahy pri analýze tak veľmi potrebných politicko-ekonomických, organizačných a komunikačných rozhodnutí. Na záver prinesieme niekoľko odporúčaní na konkrétne kroky, ktoré môžu mobilizovať občianske inštitúcie a siete, ako aj cirkevných činiteľov, aby prispeli k rovnému a univerzálnemu prístupu k očkovaniu.   Výskum a výroba 3. Prvá téma, ktorá sa častokrát otvára v súvislosti s výrobou očkovacej látky, sa dotýka biologických materiálov, ktoré sa používajú pri jej vývoji. Podľa dostupných informácií, niektoré z vakcín, ktoré v súčasnosti čakajú na schválenie alebo na použitie, využívajú bunkové rady z úmyselne potratených plodov vo viacerých fázach procesu, zatiaľ čo iné ich využívajú pri špecifických laboratórnych testoch.7   4. Touto témou sa už zaoberala Inštrukcia Dignitas Personae,8 vydaná Kongregáciou pre náuku viery (8. septembra 2008). Aj keď deklarujeme, že cieľ (verejného) zdravotníctva nemôže ospravedlniť úmyselný potrat za účelom získania bunkových radov na výrobu vakcíny, a teda ich distribúcia a marketing sú tiež vo svojej podstate morálne nezákonné, Inštrukcia tvrdí: „vnútri tohto všeobecného rámca existujú diferencované zodpovednosti a vážne dôvody by mohli byť morálne primerané vzhľadom na použitie spomínaného „biologického materiálu“.“. Tejto téme sa venuje nová Nóta od tej istej Kongrerácie špeciálne so zameraním na vakcíny proti Covidu-19.9   5. Pápežská akadémia pre život sa témou zaoberala v dvoch Nótach (5. septembra 2005 a 31. júla 2017). Zvlášť druhá z nich sa venuje týmto prípravným technikám, keď vylučuje “morálne relevantnú spoluprácu medzi tými, ktorí teraz tieto vakcíny používajú a vykonávaním úmyselných potratov. Veríme preto, že všetky klinicky doporučené očkovania môžu byť použité s čistým svedomím, že použitie týchto vakcín neznamená spoluprácu pri úmyselnom potrate. I keď je naším spoločným záväzkom zaistiť, aby nebola príprava žiadnej vakcíny spojená s akýmkoľvek materiálom potratového pôvodu, chceme znovu vyzdvihnúť morálnu zodpovednosť za očkovanie, aby nedošlo k vážnemu ohrozeniu zdravia detí a populácie vôbec.”   6. Je potrebné rozlišovať rôzne mechanizmy výroby a pôsobenia vakcíny, aj v súvislosti s logistikou distribúcie (zvlášť vzhľadom na teplotu, pri ktorej sú skladované) a s ich schopnosťou chrániť pred infekciou alebo klinickými prejavmi ochorenia. Po prvé, keď vakcína chráni pred infekciou, prispieva ku kolektívnej imunite. Naopak, v druhom prípade, pokiaľ sa infekcia dostaví bez klinických príznakov, vakcína neznižuje výskyt vírusu (z tohto dôvodu je potrebné očkovať priamo tých, ktorí sú najviac ohrození).10   7. Problematika výroby je tiež prepojená s patentami očkovacích látok. Financovanie výskumu napredovalo rôznymi smermi, na jednej strane v podobe investícií zo štátnych zdrojov (vyplatených priamo na výskum, alebo v podobe určitého predkúpeného množstva dávok), na druhej strane v podobe darov od súkromných subjektov. Preto je potrebné špecifikovať, ako sa vakcína môže stať účinne „verejným dobrom“, ako už povedalo niekoľko politických lídrov (napr. predsedníčka Európskej komisie11). Keďže totiž nejde o existujúci prírodný zdroj (takými sú vzduch alebo oceán), ani objav (ako genóm, alebo iná biologická štruktúra), ale vynález vyrobený ľudským umom, je možné ho podriadiť ekonomickému uvažovaniu, ktoré umožňuje návratnosť nákladov a rizík na jeho výskum, ktorých bremeno nesú spoločnosti. Predsa však, vzhľadom na jej poslanie, je vhodné považovať vakcínu za dobro, ku ktorému by mal mať prístup každý, bez diskriminácie, v súlade so zásadou všeobecného určenia dobier, ktoré vyzdvihol pápež František (por. č. 1). „Nesmieme ani dopustiť, aby nás vírus radikálneho individualizmu premohol a urobil nás ľahostajnými k utrpeniu iných bratov a sestier… dávajúc zákony trhu a patenty vynálezov nad zákony lásky a zdravia ľudstva.“12   8. Výlučný cieľ komerčného využitia nie je v oblasti medicíny a zdravotnej starostlivosti eticky prijateľný. V medicíne by investície mali nájsť svoj najhlbší zmysel v ľudskej solidarite. Aby to bolo možné, musíme nájsť vhodné systémy, ktoré uprednostňujú transparentnosť a spoluprácu pred antagonizmom a súperením. Je preto životne dôležité prekonať logiku „očkovacieho nacionalizmu“13, chápanú ako snahu niektorých štátov vlastniť vakcínu v kratších časových horizontoch ako formu prestíže a výhody, zabezpečujúc potrebné množstvo svojim obyvateľom. Sú potrebné medzinárodné dohody a musia sa podporovať, aby sa patenty riadili tak, že uľahčia univerzálny prístup k vakcíne a predídu potenciálnym obchodným rozkolom, obzvlášť na udržanie pevnej ceny do budúcnosti.   9. Priemyselná výroba očkovacej látky by sa mohla stať spoločným záväzkom medzi štátmi, farmaceutickými spoločnosťami a ďalšími organizáciami, aby mohla výroba prebiehať súčasne v rôznych kútoch sveta. Tak ako tomu bolo, aspoň čiastočne, pri výskume, je žiadúce, aby dochádzalo k pozitívnej synergii aj v štádiu výroby. To by umožnilo rozšírenie existujúcich tovární v rôznych oblastiach, kde sa bude vakcína podávať, na základe princípu subsidiarity.   Schválenie, distribúcia a podávanie 10. Akonáhle prebehnú jednotlivé fázy výskumných štúdií, vyvstáva otázka, ako je možné produkt schváliť v súčasnej núdzovej situácii regulačnými autoritami, aby sa mohol uviesť na trh a používať v jednotlivých krajinách. Vzhľadom na rôznorodosť inštitúcií, ktoré majú kompetenciu na tento druh schvaľovania a na medzinárodný rozsah pandémie, je potrebné koordinovať procesy potrebné na dosiahnutie tohto cieľa a podporiť spoluprácu medzi regulačnými autoritami.   11. Vo verejnej diskusii existujú rôzne názory na kritériá pre podávanie a prístup k vakcíne. Napriek rozdielom, nachádzame isté spoločné body, ktoré chceme podporiť. Existuje zhoda v priorite pre profesionálov, ktorí pôsobia v službách verejného záujmu, predovšetkým pre zdravotnícky personál. Zahŕňa to tiež činnosti, ktoré si vyžadujú kontakt s verejnosťou (ako školy a verejná bezpečnosť), ohrozené skupiny (staršie osoby a osoby s rôznymi patológiami). Takéto kritérium, samozrejme, nerieši všetky situácie. Šedou zónou ostáva napríklad definovanie priorít pri očkovaní v rámci jednej rizikovej skupiny. Dôslednejšia stratifikácia populácie by mohla pomôcť vyriešiť tieto dilemy (napr. očkovanie v oblastiach s vyššou hustotou zvyšuje jeho prínos). Naviac, na férovú distribúciu je potrebné zohľadniť aj iné relevantné aspekty, než zdravie (ako napríklad realizovateľnosť reštrikčných opatrení).   12. Takýto poriadok očkovania na medzinárodnej úrovni v sebe obnáša, že „prioritou musí byť očkovanie… niektorých ľudí v každej krajine, radšej ako všetkých ľudí v niektorých krajinách“ (riaditeľ WHO).14 Musí sa predísť tomu, aby niektoré krajiny dostali vakcíny neskoro, preto, že si ich bohatšie krajiny vo veľkom predkúpili. Je to otázka dohody na konkrétnych percentách, podľa ktorých by sa postupovalo. Distribúcia vakcíny si vyžaduje isté nástroje, ktoré je potrebné špecifikovať a zaviesť do praxe, aby sa dosiahli dohodnuté ciele v zmysle kritéria univerzálnej dostupnosti. Kongregácia pre náuku viery pripomína existujúci „morálny imperatív pre farmaceutický priemysel, pre vlády a medzinárodné organizácie, aby sa zabezpečilo efektívne, bezpečné a eticky prijateľné očkovanie, dostupné v najchudobnejších krajinách tak, aby pre ne nepredstavovalo veľké bremeno“. 15 Obzvlášť potrebné je vyvinúť distribučný program, ktorý berie do úvahy spoluprácu potrebnú na prekonávanie logisticko-organizačných prekážok v oblastiach, ktoré nie sú ľahko dostupné (chladiace reťazce, transport, zdravotnícky pracovníci, využitie nových technológií, atď.). Charakteristika očkovacích látok tiež ovplyvňuje tento aspekt (napr. skladovacia teplota). To potvrdzuje potrebu, aby koordináciu jednotlivých fáz očkovacieho procesu zabezpečovala medzinárodná autorita s poverením, morálnou autoritou a operačnou kapacitou. V súčasnosti Svetová zdravotnícka organizácia zostáva významným orientačným bodom, ktorý je potrebné posilňovať a zlepšovať, v súvislosti s objavujúcimi sa problematickými oblasťami.   13. V súvislosti s morálnou zodpovednosťou podstúpiť očkovanie (aj na základe toho, čo bolo povedané v bode č.3), je potrebné opäť zdôrazniť, ako táto problematika v sebe obnáša vzťah medzi osobným zdravím a verejným zdravím, poukazujúc na ich tesnú závislosť. Vo svetle tohto prepojenia považujeme za dôležité prijať v tejto súvislosti zodpovedné rozhodnutie, nakoľko odmietnutie očkovania môže predstavovať tiež hrozbu pre druhých. Platí to aj pokiaľ je motiváciou, pri nedostupnej alternatíve, vyhnúť sa prospechu, ktorý vyplýva z úmyselného potratu. V takýchto prípadoch totiž, ako uvádza Kongregácia pre náuku viery, je možné považovať za „morálne prijateľné“ , za jasných podmienok, „dať sa zaočkovať vakcínami proti Covidu-19, pri ktorých výskume a výrobe boli použité bunkové rady z potratených plodov“.16 Je to vec pasívnej materiálnej spolupráce (v protiklade ku formálnej spolupráci), nakoľko je nepriama a vzdialená,17 zvlášť s ohľadom na úmysel, na ktorom stojí rozhodnutie, súvislosťou s preukázaným nemorálnym skutkom a súčasnými okolnosťami, v ktorých sa nachádzame. Preto kritériá, pre ktoré by bolo rozhodnutie o očkovaní eticky neprípustné nie sú zaväzujúce. Z daného dôvodu môže takéto odmietnutie vážne ohroziť verejné zdravie.18 V takom prípade by totiž boli na jednej strane viac exponované tie kategórie osôb, ktoré nemôžu byť zaočkované (napr. so zníženou imunitou) a ktoré sa môžu jedine spoľahnúť na zaočkovanie iných osôb (kolektívnu imunitu), aby predišli riziku infekcie. Na druhej strane, každé ochorenie vedie k nárastu hospitalizácií s následným preťažením zdravotníckych systémov až do možného kolapsu, ako sa to už stalo v rôznych krajinách počas tejto pandémie. To bráni k prístupu k zdravotnej starostlivosti, čo, opäť raz, zasiahne tých, ktorí majú nižšie zdroje. Biskupi Anglicka a Walesu nedávno potvrdili, že „jednotlivci by mali uvítať očkovanie nielen pre dobro ich vlastného zdravia, ale aj zo solidarity k druhým, zvlášť k tým najviac ohrozeným ”.19   C. Usmernenia pre Vatikánsku komisiu Covid-19 14. Pre prehľadnosť práce Komisie súvisiacej s očkovaním sú nižšie uvedené niektoré usmernenia. Hlavným cieľom je získať bezpečnú a účinnú vakcínu na Covid-19, aby bolo očkovanie dostupné všetkým, so zvláštnym ohľadom na najzraniteľnejších, rešpektujúc spravodlivosť naprieč celým priebehom vývoja/distribúcie vakcíny (výskum, návrh, výroba, financovanie, distribúcia, programy a podávanie). Transparentnosť a korektná komunikácia sú základom na podporu dôvery a prijatia procesu očkovania.20   15. Cieľ 1: Eticko-vedecké vyhodnotenie. Na základe dostupných vedeckých poznatkov, bude Komisia schopná prispieť k vyhodnoteniu kvality, metodológie a stanovenia cien vakcíny pre spravodlivú distribúciu najohrozenejším. Potrebné kroky: Blízko spolupracovať s najväčšími organizáciami, ktoré vyvíjajú, vyhodnocujú, vydávajú a podávajú vakcíny s možnosťou, v prípade potreby, informovať kompetentných vo verejných funkciách ohľadom kvality/spravodlivosti návrhov na distribúciu a použitie. Preto má Komisia za cieľ mať prístup k najaktuálnejším vedeckým informáciám, ako aj využívať rôzne zručnosti pre audit navrhnutých očkovacích a liečebných stratégií, obzvlášť s ohľadom na ich dosah na najohrozenejších. Ako naznačuje Svätý Otec, „ Nemôžeme dopustiť, aby nám uzavreté nacionalizmy bránili žiť ako opravdivá ľudská rodina, akou sme.“ Musíme zabezpečiť „vakcíny pre všetkých… Na prvom mieste sú zraniteľnejší a núdznejší.“21   16. Cieľ 2. Globálna liečba s „lokálnou príchuťou”.22 Globálna liečba, s lokálnou príchuťou (lokálne prispôsobené vakcinačné programy): usilujeme sa vybudovať zdroje na pomoc lokálnym Cirkvám pri príprave na túto očkovaciu iniciatívu a liečebné protokoly pre jednotlivé komunity. Potrebné kroky: Úzko spolupracovať s Diecézami a Kresťanskými komunitami na celom svete, aby sme pochopili ich rôznorodé potreby a využili túto informáciu na rozvoj pevných postojov, odporúčaní a nástrojov prispôsobených jednotlivým potrebám. Začne sa to počúvaním miestnych Cirkví, na čo nadviaže pomoc pri obhajovaní istých štruktúr a podpory zo strany vlády a iných inštitúcií.   17. Cieľ 3. Partnerstvo a spoluúčasť. Mať blízku spoluprácu s mnohými organizáciami potrebnými pre prínos v plánovaní, výkone a vyhodnocovaní doporučení pre globálnu vakcinačnú administratívu. Potrebné kroky: Spolupracovať s predstaviteľmi z dôležitých zainteresovaných inštitúcií a organizácií, ako aj globálnymi zdravotníckymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami a darcovskými organizáciami na pomoc pri rozvoji, vyhodnocovaní a spolupráci na riešeniach.   18. Cieľ 4. Spojenie síl. Efektívna spolupráca s pracovnými skupinami Komisie a inými cirkevnými skupinami s cieľom poskytnúť najlepšie možné odporučenia Cirkvi. Potrebné kroky: Spolupracovať s inými pracovnými skupinami Komisie, využívajúc rámec Laudato Si’ a Fratelli Tutti, a brať do úvahy ich odporučenia v konečných odporučeniach vydaných Komisiou.   19. Cieľ 5: Vedenie. Prehĺbiť chápanie a záväzok Cirkvi pri ochrane a rozvoji Bohom danej dôstojnosti všetkých. Potrebné kroky: Pomôcť celosvetovej Cirkvi a svetu vyjadriť a navrhnúť hlbšie dôvody na dosiahnutie tejto výzvy ako celosvetová ľudská rodina. Cirkev by mohla ponúknuť svoje pôsobenie ako katalyzátor, ktorý čelí tejto výzve spôsobom, ktorý odráža vedomie a úctu k dôstojnosti všetkých.   20. Cieľ 6. Cirkev v službe “uzdravovania sveta”.23 Viesť príkladom spôsobmi, ktoré sú jasné a významne prispievajú, okrem iného, k dosiahnutiu cieľa rovnej distribúcie vakcín a liečby. Potrebné kroky: Kreatívne využiť hlas Cirkvi na celom svete aby hovoril, nabádal a prispieval k zabezpečeniu kvalitných vakcín a starostlivosti, ktoré budú dostupné pre globálnu rodinu, zvlášť pre tých, ktorí sú ohrození. Cirkev má možnosť v tomto pomáhať mnohými spôsobmi, prostredníctvom svojich zdravotníckych sietí, Biskupských konferencií, mnohých cirkevných organizácií, ktoré pracujú s chudobnými, rehoľných komunít, atď. Zvážiť zbierky pre skupiny, ktoré pracujú na získavaní liečiv a vakcín pre najnúdznejších.     ______     1 Pápež František, 2020. „Prejav členom k Nadácie Banco Farmaceutico”, 19. septembra 2020. 2 Pápež František, 2020. “Urbi et Orbi – Vianoce 2020”. 25. decembra 2020 3 por. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č. 105-208. 4 Pápež František, 2020. Uzdraviť svet. Katechézy k pandémii. Úvod. 5 por. Nuffieldská rada pre bioetiku, 2020. Férový a spravodlivý prístup k liečbe a vakcínam na Covid-19. Londýn: NCB, str. 3. Londýn: NCB,str. 3 6 Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020, č.6. 7 por. Charlotte Lozier Institute, Kandidátske očkovacie látky na Covid-19 a bunkové rady odvodené z potratených plodov, 3. decembra 2020, v https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/ 8 Kongregácia pre náuku viery, 2008. Inštrukcia Dignitas personae o niektorých otázkach bioetiky, č. 35. 9 por. Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020. č.2-3. 10 „Usmernenia k distribúcii musia zohľadniť povinnosť pomáhať jednotlivcom, ktorí z nej budú mať najväčší osoh, pred povinnosťou zabezpečiť najväčší množstevný prínos naprieč populáciou“. V: Wu, J.H., John, S.D, a Adashi E.Y., 2020, “Distribúcia vakcín v čase pandémie: Etický Rozmer”, The American Journal of Medicine, November 2020, Vol. 133(11). 11 Predsedníčka Von der Leyenová sa opakovane vyjadrila, že k vakcínam proti Covid-19 je nutné pristupovať ako ku verejnému dobru, nakoľko všetko úsilie zdolať pandémiu môže uspieť len pokiaľ spolupracujeme na verejnom dobre. Pozri napr. jej posledný prejav https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_2258 12 Pápež František, 2020. “Urbi et Orbi – Vianoce 2020”. 25. decembra 2020. 13 Ghebreyesus, Tedros, 2020. „Úvodné poznámky generálneho riaditeľa WHO na tlačovom brífingu k problematike COVIDu-19”, 4. septembra 2020. 14 Ghebreyesus, Tedros, 18. augusta 2020. 15 Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020. č.6 16 Kongregácia pre náuku viery, 2020. „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“, 21. decembra 2020. 17 Podľa Konferencie katolíckych biskupov USA (USCCB), “vzhľadom na naliehavosť tejto krízy, nedostatok alternatívnych očkovacích látok a fakt, že prepojenie medzi potratom, ku ktorému došlo pred desiatkami rokov a očkovaním vakcínou, ktorá bola vyrobená v súčasnosti je veľmi vzdialené, očkovanie s novými vakcínami proti COVIDu-19 môže byť morálne opodstatnené za daných okolností.”. USCCB, 2020, “Morálne hľadiská súvisiace s novými očkovacími látkami proti COVIDu-19”. 18 Ako zdôrazňuje poznámka na webovej stránke Konferencie Biskupov Latinskej Ameriky (CELAM), pokiaľ neexistuje iná alternatíva okrem zaočkovania sa dostupnými očkovacími látkami na ochranu každého ľudského života a zdravia všetkých, očkovanie nemožno považovať za spoluprácu so zlom (napr. s potratom), ale skôr za priamy skutok starostlivosti o život. Por. CELAM, 2020, “Vacunas con Fetos Abortados”. 19 Konferencia katolíckych biskupov Anglicka a Walesu, Oddelenie pre sociálnu spravodlivosť, 2020. “Covid-19 a Očkovanie”. 20 “Nevyvážený a nejasný postup, ktorý charakterizoval nedávnu distribúciu obmedzených zásob lieku remdesivir, by mal slúžiť ako výstraha. Rovnaká chyba sa už nesmie zopakovať. Iba transparentné a dôsledne zavedené procesy rozdeľovania zaistia verejnú dôveru, obzvlášť v prípade očkovania. Zabezpečiť efektívne, férové a zdôvodniteľné rozdelenie pre všetkých je prioritou, pri ktorej nie je možné robiť kompromisy.“ V: Wu, J.H., John, S.D, a Adashi E.Y., 2020, op. cit. 21 Pápež František, 2020. “Urbi et Orbi – Vianoce 2020”. 25. decembra 2020. 22 Pápež František, 2020. Fratelli Tutti. O bratstve a sociálnom priateľstve, č. 143. 23 por. pápež František, 2020. Uzdraviť svet – Katechézy o pandémii. Vatican: LEV.  

Kongregácia pre náuku viery – Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19

Otázka použitia vakcín je vo všeobecnosti často v centre nástojčivej výmeny názorov na fóre verejnej mienky. V ostatných mesiacoch prišli na túto Kongregáciu viaceré žiadosti o vyjadrenie mienky ohľadom použitia niektorých vakcín proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19, vyvinutých s použitím v procese výskumu a výroby bunkových línií, ktoré pochádzajú z tkanív získaných z dvoch abortov, ktoré sa odohrali v minulom storočí. Zároveň boli v masmédiách rozličné vyjadrenia biskupov, katolíckych združení a expertov, ktoré sa medzi sebou líšili, a niekedy si aj protirečili, a vyvolali tak pochybnosti ohľadom morálnosti použitia týchto vakcín.   K tejto téme už jestvuje dôležité vyjadrenie Pápežskej akadémie pre život – pod názvom „Morálne úvahy o vakcínach pripravených z buniek pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov“ (5. júna 2005). K danej matérii sa vyjadrila aj táto Kongregácia v inštrukcii Dignitas personae (8. septembra 2008) (por. č. 34 a 35). V roku 2017 sa Pápežská akadémia pre život vrátila k danej téme vydaním nóty. Tieto dokumenty už ponúkajú niektoré všeobecné usmerňujúce kritériá.   Keďže v rozličných krajinách sú už k dispozícii na distribúciu a následné podanie prvé vakcíny proti COVID-19, táto Kongregácia chce ponúknuť niekoľko indikácií na objasnenie tejto záležitosti. Nemieni vynášať súdy o bezpečnosti a účinnosti týchto vakcín – tieto sú síce eticky relevantné a nevyhnutné, avšak ich zhodnotenie je kompetenciou biomedicínskych výskumníkov a liekových agentúr –, ale len uvažovať o morálnom aspekte použitia tých vakcín proti COVID-19, ktoré boli vyvinuté z bunkových línií pochádzajúcich z tkanív získaných z dvoch plodov potratených nie spontánnym spôsobom.   1. Ako hovorí inštrukcia Dignitas personae, v prípadoch použitia buniek pochádzajúcich z umelo potratených plodov na vytvorenie bunkových línií pre použitie vo vedeckom výskume, „existujú diferencované zodpovednosti“[1] spolupráce na zle. Napríklad, „v podnikoch používajúcich bunkové zložky nedovoleného pôvodu nie je zodpovednosť tých, čo rozhodujú o zameraní produkcie rovnaká ako zodpovednosť tých, čo nemajú žiadnu rozhodujúcu moc“[2].   2. V tomto zmysle, keď nie sú k dispozícii eticky bezchybné vakcíny proti COVID-19 (napríklad v krajinách, kde nie sú dané k dispozícii lekárom a pacientom vakcíny bez etických problémov, alebo v ktorých je ich distribúcia sťažená kvôli osobitným podmienkam skladovania a prepravy, alebo keď sa v tej istej krajine distribuujú rozličné typy vakcíny, ale zo strany zdravotníckych autorít sa občanom nedovoľuje vybrať si vakcínu, s ktorou sa dajú zaočkovať), je morálne akceptovateľné použiť vakcíny proti COVID-19, u ktorých sa použili bunkové línie z umelo potratených plodov v ich výskumnom a výrobnom procese.   3. Základný dôvod na to, aby sa použitie týchto vakcín považovalo za morálne prípustné je, že typ spolupráce na zle (pasívna materiálna kooperácia) vykonaného abortu, z ktorého pochádzajú samotné bunkové línie, je zo strany toho, kto používa vakcíny, ktoré sú z nich odvodené, vzdialený. Morálna povinnosť vyhnúť sa takejto pasívnej materiálnej kooperácii nie je zaväzujúca, ak existuje vážne nebezpečenstvo, akým je inak nezadržateľné šírenie vážneho patogénneho činiteľa[3]: v tomto prípade pandemické šírenie vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19. Preto tu treba uvažovať tak, že v takomto prípade možno použiť všetky očkovania uznané ako klinicky bezpečné a účinné – s istým vedomím, že použitie takýchto vakcín neznamená formálnu spoluprácu na aborte, z ktorého pochádzajú bunky použité pri výrobe týchto vakcín. Treba však zdôrazniť, že morálne dovolené použitie týchto typov vakcín, na základe konkrétnych podmienok, ktoré ho takým robia, nemôže samo o sebe znamenať legitimizovanie, čo aj nepriame, praxe abortu, a predpokladá opozíciu voči tejto praxi zo strany tých, ktorí ich používajú.   4. Vskutku, dovolené použitie takýchto vakcín nezahŕňa a nesmie zahŕňať akýmkoľvek spôsobom morálne schvaľovanie používania bunkových línií pochádzajúcich z umelo potratených plodov[4]. Žiada sa teda – tak od farmaceutických spoločností, ako aj od vládnych zdravotníckych agentúr – aby sa produkovali, schvaľovali, distribuovali a ponúkali eticky prijateľné vakcíny, ktoré nebudú vytvárať problémy vo svedomí – tak pre zdravotníckych pracovníkov, ako ani pre tých, ktorí majú byť zaočkovaní.   5. Zároveň sa javí ako evidentné praktickému úsudku, že vakcinácia nie je, spravidla, morálnou povinnosťou, a preto musí byť dobrovoľná. V každom prípade, z etického hľadiska, morálnosť vakcinácie závisí nielen od povinnosti starať sa o vlastné zdravie, ale aj od povinnosti dbať o spoločné dobro. Pri absencii iných prostriedkov na zastavenie epidémie alebo aj len na jej predídenie, toto spoločné dobro môže odporúčať vakcináciu, predovšetkým na ochranu tých najslabších a najviac vystavených nebezpečenstvu. Tí, ktorí popri tom všetkom, z dôvodov svedomia, odmietajú vakcíny vyprodukované s bunkovými líniami pochádzajúcimi z potratených plodov, musia vynaložiť úsilie, aby inými ochrannými prostriedkami a vhodnými spôsobmi správania zabránili tomu, že sa stanú prenášačmi infekčného činiteľa. Osobitným spôsobom sa musia vyhnúť každému riziku pre zdravie tých, ktorí nemôžu byť zaočkovaní z klinických alebo iných dôvodov, a ktorí sú tými najzraniteľnejšími.   6. Napokon je tu aj morálny imperatív pre farmaceutický priemysel, pre vlády a pre medzinárodné organizácie, aby garantovali, že vakcíny, účinné a bezpečné zo zdravotného hľadiska, ako aj eticky prijateľné, budú dostupné aj pre najchudobnejšie krajiny, a to spôsobom, ktorý nie je pre ne príliš nákladný. Nedostatok prístupu k vakcínam by sa inak stal ďalšou príčinou diskriminácie a nespravodlivosti, ktorá odsudzuje chudobné krajiny k tomu, aby naďalej žili v zdravotníckej, ekonomickej a sociálnej núdzi.[5]    Najvyšší Veľkňaz František, pri audiencii udelenej 17. decembra 2020 podpísanému prefektovi Kongregácie pre náuku viery, preskúmal túto nótu a schválil jej zverejnenie.   Dané v Ríme, v sídle Kongregácie pre náuku viery 21. decembra 2020, na liturgickú spomienku sv. Petra Kanízia.   Luis F. kard. Ladaria SJ, prefekt   J. Ex. Mons. Giacomo Morandi, titulárny arcibiskup Cerveteri, sekretár   [1] Kongregácia pre náuku viery, Inštrukcia Dignitas personae (8. dec. 2008), č. 35; AAS (100), 884.   [2] Tamtiež, 885.   [3] Porov. Pápežská akadémia pre život, Morálne úvahy o vakcínach pripravených z buniek získaných z umelo potratených ľudských plodov, 5. júna 2005.   [4] Kongregácia pre náuku viery, Inštrukcia Dignitas personae, č. 35: „Ak nedovolené konanie pripúšťajú zákony regulujúce zdravotnícky a vedecký systém, treba zaujať odstup od neblahých aspektov takéhoto systému, aby nevznikol dojem istej tichej tolerancie či akceptovania závažne nemorálneho konania. Vedie to totiž k zväčšovaniu ľahostajnosti, ba až k súhlasu, s ktorým sa na takéto konanie hľadí v niektorých lekárskych a politických kruhoch.“   [5] Porov. František, Príhovor dobrovoľníkom a priateľom Farmaceutickej banky, 19. sept. 2020.   (Preklad: Slovenská redakcia VR, mk, jv, jb)  

Liturgia domácej cirkvi

Aktuálnu Liturgiu domácej cirkvi pre rodiny si môžete stiahnuť tu:   

Tretia veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa – PDF Stiahnuť Tretia veľkonočná nedeľa – Word Stiahnuť

Druhá veľkonočná nedeľa

Druhá veľkonočná nedeľa – PDF Stiahnuť Druhá veľkonočná nedeľa – WordStiahnuť

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa – PDF Stiahnuť

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa – PDF Stiahnuť Kvetná nedeľa – Word Stiahnuť

Piata pôstna nedeľa  

Piata pôstna nedeľa – PDFStiahnuť Piata pôstna nedeľa – WordStiahnuť

Štvrtá pôstna nedeľa  

Štvrtá pôstna nedeľa – PDFStiahnuť Štvrtá pôstna nedeľa – WordStiahnuť

Tretia pôstna nedeľa  

Tretia pôstna nedeľa – PDF Stiahnuť Tretia pôstna nedeľa – Word Stiahnuť

Druhá pôstna nedeľa 

Druhá pôstna nedeľa – PDF Stiahnuť Druhá pôstna nedeľa – Word Stiahnuť

Prvá pôstna nedeľa 

Prvá pôstna nedeľa – PDFStiahnuť Prvá pôstna nedeľa – WordStiahnuť

40 dní pôstu – brožúrka

Vystúpme na Pánov vrchStiahnuť

6. Nedeľa v cezročnom období

6. Nedeľa v cezročnom období B – PDFStiahnuť 6. Nedeľa v cezročnom období B – WordStiahnuť

5. Nedeľa v cezročnom období

5. Nedeľa v cezročnom období B – PDFStiahnuť 5. Nedeľa v cezročnom období B – WordStiahnuť

4. Nedeľa v cezročnom období

4. Nedeľa v cezročnom období B – PDFStiahnuť 4. Nedeľa v cezročnom období B – WordStiahnuť

3. Nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova

Domáca liturgia prejavenia úcty BibliiStiahnuť

2. nedeľa v cezročnom období

2. nedeľa v roku B – PDFStiahnuť 2. nedeľa v roku B – WordStiahnuť

Krst Krista Pána

Krst Krista Pána – PDFStiahnuť Krst Krista Pána – WORDStiahnuť

Zjavenia Pána

Zjavenie Pána – PDFStiahnuť Zjavenie Pána – WordStiahnuť

Vianočné obdobie II

Vianoce 2020 – 2 PDFStiahnuť Vianoce 2020 – 2 WordStiahnuť

Vianočné obdobie

Vianoce 2020 – 1 (podľa-Matúša)Stiahnuť

Adventné obdobie

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venciStiahnuť

33. Nedeľa v cezročnom období:

33. nedeľa v roku A-PDFStiahnuť 33. nedeľa v roku A – WordStiahnuť

32. Nedeľa v cezročnom období

32. nedeľa v roku A-PDFStiahnuť 32. nedeľa v roku A – WordStiahnuť

Sviatok všetkých svätých:

Slávnosť Všetkých svätých – PDFStiahnuť Slávnosť Všetkých svätých – WORDStiahnuť