Liturgický kalendár

admin

Oznamy pre birmovancov

Účasť na svätých omšiach

Počas prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa má birmovanec zúčastňovať na svätých omšiach. V týždni od pondelka do soboty alebo na mládežníckej svätej omši  je povinná účasť aspoň na jednej svätej omši v týždni. Taktiež je povinná účasť birmovanca ako katolíka na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.  Účasť birmovanca na svätých omšiach si kontrolujú rodičia, lebo rodičia sa pri krste dieťaťa zaviazali jeho katolíckou výchovou. (Pozn.: K účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok zaväzuje cirkevný príkaz všetkých katolíkov.)

Služba pri svätých omšiach a liturgii

Počas celoročnej prípravy budú mať birmovanci v rámci svätých omší a iných liturgii v kostole službu. Táto služba spočíva v pomoci pri čítaní lekcie a spoločných modlitieb veriacich, v modlitbe ruženca a krížovej cesty, príprave textov na adorácie a v prinášaní obetných darov, resp. miništrovaní a spievaní.  Birmovanec sa má aktívne zapájať do liturgického života farnosti.

„Deväť prvých piatkov“

Odporúča sa, aby si birmovanec počas celoročnej prípravy urobil „deväť prvých piatkov“. To znamená v prvopiatkovom týždni pristúpiť ku sviatosti zmierenia (na svätú spoveď), zúčastniť sa na svätej omši v prvý piatok mesiaca a prijať Eucharistiu. (Prvopiatkovú svätú spoveď mu na pripravený obrázok podpisom potvrdí kňaz, u ktorého bol birmovanec pri sviatosti zmierenia.)

Vypracovanie referátu

Súčasťou prípravy je aj vypracovanie dvoch referátov. Prvý referát bude spočívať vo vypracovaní vybratej sociálnej témy, ktoré budú určené. Témou druhého referátu je osoba a životopis birmovného patróna, ktorého si birmovanec vyberie. Má to byť katolícky svätý alebo blahoslavený zomrelý svätec, ktorého meno si birmovanec vyberie. Birmovné meno nemôže byť totožné s krstným menom birmovanca. Referát má byť napísaný ručne v rozsahu jednej strany A4, na konci je potrebné uviesť svoj vlastný názor ku danej téme, resp. dôvod, pre ktorý si birmovanec vybral toho-ktorého birmovného patróna.

Téma na druhý referát je o svojom birmovnom patrónovi, ktorého meno som si vybral. Referát o birmovnom patrónovi je potrebné odovzdať do 15. februára 2018.

Pravidlá birmovanca

  • 1. Úprimne sa snažiť o dobro seba i iných.
  • 2. Učiť sa milovať Boha a ľudí a stávať sa Božím dospelým synom/dcérou.
  • 3. Zúčastňovať sa svätej omše v nedele a sviatky a tiež svätej omše za účasti mladých v piatky. (Kto by z vážnej príčiny nemohol, nech sa svätej omše zúčastní v iný deň týždňa.)
  • 4. Prijať sviatosť zmierenia aspoň 1x za mesiac.
  • 5. Zúčastniť sa podľa možnosti všetkých stretnutí a náuk pre birmovancov.
  • 6. Zúčastniť sa do birmovky duchovnej obnovy.
  • 7. Trojnásobná neospravedlnená neúčasť spôsobuje vylúčenie z prípravy.

Literatúra k štúdiu

V rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania vám k štúdiu odporúčame tieto publikácie:

 1. Čo má vedieť mladý kresťan. Základný študijný materiál, ktorý si môžete stiahnuť z našej webovej stránky. Publikáciu nájdete v sekcii Sviatosť birmovania – Materiál k štúdiu.
 2. Malý katolícky katechizmus. Autorom je kňaz Pavol Janáč a vydaný bol v roku 2002.
 3. Youcat. Katolícky katechizmus pre mladých. Vydaný bol v roku 2011.
 4. Sväté písmo. Predovšetkým tieto knihy z Nového zákona: Evanjeliá, Skutky apoštolov a Listy svätého apoštola Pavla.

Tlačivá

V odkaze Birmovanec je tlačivo (prvá strana a druhá strana) na vyplnenie údajov o birmovancovi. V odkaze Birmovný rodič je tlačivo na vyplnenie údajov o birmovnom rodičovi. Tlačivo pre birmovného rodiča teraz birmovanec nevypisuje, ani ho teraz nedáva potvrdzovať!!!

Právne normy podľa CIC 1983

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Kán. 879 – Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvádzania do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista a šírili a obhajovali vieru.

 1. kapitola

SLÁVENIE BIRMOVANIA

Kán. 880 – § 1. Sviatosť birmovania sa udeľuje pomazaním krizmou na čele, ktoré sa vykonáva vložením ruky a slovami, predpísanými v schválených liturgických knihách.

 • 2. Krizma, ktorú treba používať pri sviatosti birmovania, musí byť posvätená biskupom, aj keď sviatosť vysluhuje presbyter.

Kán. 881 – Je užitočné, aby sa sviatosť birmovania slávila v kostole, a to v omši; z oprávneného a rozumného dôvodu sa však môže sláviť mimo omše a na hociktorom dôstojnom mieste.

 1. kapitola

VYSLUHOVATEĽ BIRMOVANIA

Kán. 882 – Riadnym vysluhovateľom birmovania je biskup; túto sviatosť platne udeľuje aj presbyter, ktorý je na to vybavený splnomocnením na základe univerzálneho práva alebo osobitného udelenia kompetentnej vrchnosti.

Kán. 883 – Splnomocnenie vysluhovať birmovanie na základe samého práva majú:

 1. v hraniciach svojej oblasti tí, ktorí sú podľa práva postavení na roveň diecéznemu biskupovi;
 2. vzhľadom na určitú osobu presbyter, ktorý na základe úradu alebo mandátu diecézneho biskupa krstí osobu, ktorá vyrástla z detstva, alebo už pokrsteného prijíma do plného spoločenstva katolíckej Cirkvi;
 3. vzhľadom na tých, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti, farár, ba hociktorý presbyter.

Kán. 884 – § 1. Diecézny biskup má birmovanie udeľovať sám alebo má sa postarať, aby ho vysluhoval iný biskup; ak je to však nevyhnutné, splnomocnenie môže udeliť jednému alebo viacerým určeným presbyterom, ktorí majú túto sviatosť vysluhovať.

 • 2. Biskup a takisto presbyter, ktorý na základe práva alebo osobitného udelenia kompetentnej vrchnosti má splnomocnenie birmovať, môžu si v jednotlivých prípadoch z vážneho dôvodu pribrať presbyterov, aby aj oni sviatosť vysluhovali.

Kán. 885 – § 1. Diecézny biskup má povinnosť postarať sa, aby sa sviatosť birmovania udeľovala podriadeným, ktorí si ju riadne a rozumne žiadajú.

 • 2. Presbyter, ktorý má toto splnomocnenie, musí ho používať v prospech tých, pre ktorých bolo toto splnomocnenie udelené.

Kán. 886 – § 1. Biskup vo svojej diecéze zákonne vysluhuje sviatosť birmovania aj veriacim, ktorí mu nepodliehajú, ak to nezabraňuje výslovný zákaz ich vlastného ordinára.

 • 2. Biskup, aby dovolene vysluhoval birmovanie v cudzej diecéze, potrebuje aspoň rozumne predpokladané dovolenie diecézneho biskupa, ak nejde o jeho podriadených.

Kán. 887 – Presbyter, ktorý má splnonocnenie vysluhovať birmovanie, túto sviatosť dovolene udeľuje aj cudzincom na území, ktoré mu bolo určené, ak tomu nebráni zákaz ich vlastného ordinára; na cudzom území ju však nikomu platne neudeľuje, pričom zostáva neporušený predpis kán. 883, bod 3.

Kán. 888 – Vysluhovatelia môžu vysluhovať birmovanie aj na vyňatých miestach územia, na ktorom ho môžu udeľovať.

 

III. kapitola

BIRMOVANCI

Kán. 889 – § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.

 • 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.

Kán. 890 – Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne poučení a v príhodnom čase ju prijali.

Kán. 891 – Sviatosť birmovania sa má veriacim udeľovať približne vo veku rozoznávania, ak Konferencia biskupov nevymedzila iný vek alebo ak nehrozí nebezpečenstvo smrti, alebo ak sa podľa úsudku vysluhovania z vážneho dôvodu neodporúča niečo iné.

 

 1. kapitola

BIRMOVNÍ RODIČIA

Kán. 892 – Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.

Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.

Kódex kanonického práva v kánone 874 stanovuje pre krstných rodičov (a teda aj pre birmovných rodičov) tieto podmienky:

 1. aby ho určil sám krstenec/birmovanec/ alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu
 2. aby zavŕšil šestnásty rok života
 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, teda ak žije v manželstve, má to byť manželstvo sviatostné (uzatvorené v kostole)
 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca/birmovanca/
 • 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Základné vedomosti, ktoré treba vedieť pri prinesení prihlášky na birmovku:

Prežehnanie:

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Naveky. Amen.

Modlitba Pána:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého.

Amen.

Anjelské pozdravenie:

 Zdravas Mária, milosti plná,

Pán s tebou,

požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych teraz

i v hodinu smrti našej.

Amen.

Vzývanie Trojice:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz i vždycky

i na veky vekov.

Amen.

Apoštolské vyznanie viery:

 Verím v Boha Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný.

Amen.

 

Desatoro Božích prikázaní:

Prvé tri prikázania upravujú náš vzťah k Bohu (prvá tabuľa Božieho zákona):

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Ďalšie prikázania upravujú náš vzťah k ľuďom (druhá tabuľa Božieho zákona):

 1. Cti svojho otca a svoju matku.
 2. Nezabiješ.
 3. Nezosmilníš.
 4. Nepokradneš.
 5. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 6. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 7. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní:

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd:

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý Sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Sedem sviatostí:

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Eucharistia
 4. Sviatosť zmierenia (Sviatosť pokánia)
 5. Sviatosť pomazania chorých
 6. Sviatosť posvätenia kňazstva
 7. Sviatosť manželstva

 Sedem darov Ducha Svätého:

 1. Dar drosti
 2. Dar rozumu
 3. Dar rady
 4. Dar sily
 5. Dar poznania
 6. Dar božnosti
 7. Dar zne voči Bohu

Sedem hlavných hriechov:

 1. Pýcha
 2. Lakomstvo
 3. Smilstvo
 4. Závisť
 5. Obžerstvo
 6. Hnev
 7. Lenivosť

 

Tri Božské čnosti :

 1. Viera
 2. Nádej
 3. Láska

 

Ľútosť k sviatosti zmierenia: (môže byť aj iná forma ľútosti, podľa toho, akú vieš alebo si sa učil)

Nebeský Otče,

veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechom urazil.

Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť.

Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

 

Tlačová verzia (pdf.)

O sviatosti birmovania

Birmovanie v ekonómii spásy

V Starom zákone proroci zvestovali, že na očakávanom Mesiášovi spočinie Pánov Duch vzhľadom na jeho spasiteľné poslanie. Zostúpenie Ducha Svätého na Ježiša, keď ho Ján pokrstil, bolo znamením, že on je ten, ktorý má prísť, že je Mesiáš, Boží Syn. Ježiš sa počal z Ducha Svätého a celý jeho život a celé jeho poslanie sa uskutočňujú v plnom spoločenstve s Duchom Svätým, ktorého mu Otec dáva bez miery. Táto plnosť Ducha sa však nemala obmedziť iba na mesiáša, ale ju mal dostať celý mesiášsky ľud… Apoštoli, plniac Kristovu vôľu, vkladaním rúk udeľovali novopokrsteným dar Ducha Svätého, ktorý dovršuje krstnú milosť. Preto sa v Liste Hebrejom medzi základmi prvého kresťanského vyučovania spomína učenie o krstoch a o vkladaní rúk. Vkladanie rúk sa v katolíckej tradícii právom považuje za začiatok sviatosti birmovania, ktorou v Cirkvi určitým spôsobom pretrváva turíčna milosť. Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, čoskoro sa ku vkladaniu rúk pridalo pomazane voňavým olejom (krizmou). Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, ktoré znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos značí Pomazaný), ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10,38).

 

Znaky a obrad birmovania

V obrade tejto sviatosti treba vziať do úvahy znak pomazania a to, čo pomazanie znamená a vtláča – duchovnú pečať.

Pomazanie má v biblickej a antickej symbolike mnoho významov: olej je znakom hojnosti a radosti; očisťuje (natieranie pred kúpeľom a po ňom) a robí pružným (natieranie atlétov a zápasníkov); je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a rany; spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu. Všetky tieto významy pomazania olejom sa nachádzajú aj vo sviatostnom živote. Pomazanie pred krstom olejom katechumenov znamená očistenie a posilnenie; pomazanie chorých vyjadruje uzdravenie a posilu. Pomazanie svätou krizmou po krste, pri birmovaní a pri vysviacke je znakom posvätenia. Kresťania, čiže tí, čo sú pomazaní, birmovaním dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého, ktorým je Kristus naplnený, aby celý ich život vydával „Kristovu ľúbeznú vôňu“ (2 Kor 2,15).

Týmto pomazaním birmovanec dostáva „znak“, pečať Ducha Svätého. Pečať je symbolom osoby, znakom jej autority, jej vlastníckeho práva na nejaký predmet. Pečať potvrdzuje právny akt alebo dokument a prípadne ho robí tajným.

Sám Kristus vyhlasuje, že ho Otec označil svojou pečaťou. Aj kresťan je označený pečaťou:“ Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha“ (2 Kor 1,21-22).Táto pečať Ducha Svätého znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe, ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochrany vo veľkej eschatologickej skúške.

Účinky birmovania

Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, ak= kedysi apoštoli dostali v deň Turíc.

Preto birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:

 • prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve, v ktorom voláme: „Abba,Otče!“ (Rim 8,15) ;
 • pevnejšie nás zjednocuje s Kristom;
 • zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého;
 • zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou;
 • dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž.

Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.

Spracované podľa KKC 1285 – 1304.

Vitajte na stránke farnosti Suchá Hora

Vitajte na stránke farnosti! Stránka sa momentálne pripravuje. Dúfam že budete spokojní :).