Liturgický kalendár

Duchovné aktivity

Výstup mladých

„Komisia pre mládež v Sp. diecéze pozýva mladých na turistický výstup do Vysokých Tatier, tento raz na Zbojnícku chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. 2. 2020.
Stretneme sa o 8:00 na žel. stanici v Starom Smokovci.
Viac info na www.komisia.sk.“ 

Duchovné cvičenia

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili umelý potrat. Ďalšie dva termíny pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. Duchovné cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom. Najbližší termín duch. cv. pre tých, ktorých sa týka umelý potrat je 31.1. – 2.2. 2020.

Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy.

Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z dvoch stretnutí v termínoch:január a marec

Miesta a konania kurzu:
Lendak: 18. 1. 2020 a 14. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.
Námestovo: 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.

Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk alebo prostredníctvom tohto formulára: http://bit.ly/billings_2020

Prihlásiť sa je možné:
Lendak do 12. 1. 2020
Námestovo do 19. 1 .2020

Mons. Štefan Sečka

Spišský diecézny biskup

Spišská Kapitula 9

053 04  Spišské Podhradie, SK

Spišské Podhradie, 2. septembra 2019

Vec:  List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy k DŠV II.

Milí bratia a sestry!

Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.

V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.

Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.

Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých.

Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie.

Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka

spišský diecézny biskup

 

Modlitební tažení kardinála Burkeho

Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit

Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family.

Cílem je získat milion katolíků, kteří přijmou závazek, že se po celý rok první den každého měsíce budou modlit růženec, při čemž je tato iniciativa otevřena pro všechny katolíky na světě.

Situace církve je velmi vážná, a proto se musí katolíci kromě osobních záležitostí modlit také na konkrétní úmysl: Aby církev opět ozářilo světlo pravdy a v srdcích věřících zavládl mír.

Tato kampaň je odpovědí na množství zla, pro které ztrácí mnoho lidí odvahu. „Ani politika ani lidská rétorika nemohou vyřešit současnou morální krizi v Americe a ve světě. Potřebujeme Boží pomoc. Jaký je nejlepší  způsob, jak se postavit proti zlu potratů, eutanazie, homo-sňatků, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu? Potřebujeme „růžencové bojovníky“, prohlásil Thomas McKenna, předseda Catholic Action for Faith and Family.

Kardinál Burke: »První pokušení, se kterým Satan přichází, je ztráta odvahy. Pokušení je jen iluze, protože Kristus, který je v nás, nám dává odvahu i v nejtěžších okamžicích. Buďte odvážní, bratři a sestry, a mějte pevnou naději. Zaútočte spolu s námi na nebe!«

Tato modlitební iniciativa připomíná Růžencové křížové tažení františkána Petra Pavlícka na konci druhé světové války v Rakousku, rozděleném na čtyři okupační zóny. K iniciativě se tehdy připojily statisíce rakouských katolíků.