Liturgický kalendár

Modlitbové spoločenstvo žien

„Modlitba je našou najlepšou zbraňou; je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce. Musíte sa prihovárať Ježišovi nielen perami, ale aj srdcom …“

                                                                                                                               Páter Pio

       Myslím, že tieto slová sv. Pátra Pia najvernejšie vyjadrujú, prečo sa začali ženy z našej farnosti schádzať  raz v mesiaci v stredu po svätej omši v pastoračnom centre na spoločnú modlitbu.

Prvý krát sa zišli v októbri  2014, kedy sa modlili hlavne za rýchle zotavenie po náročnej operácii Stanky H.  Tam vznikla myšlienka takto sa schádzať aj naďalej, veď v rodinných životoch každej z nás sú situácie, ktoré nevieme vyriešiť vlastnými silami, lebo  už zlyhala naša ľudská múdrosť a sila. O tom , že modlitba je najlepšou zbraňou nás učí aj Biblia.  Prvá  dlhšia modlitba zaznamenaná v starom zákone je rozhovor Abraháma  s Bohom, keď sa dozvedel, že Boh sa chystá zničiť Sodomu.

       „Či naozaj zahubíš spravodlivého s hriešnikom? Možno je v tom meste päťdesiat spravodlivých. Či ich skutočne zahubíš a neodpustíš mestu pre päťdesiat spravodlivých ľudí, ktorí v ňom sú? Nech je ďaleko od teba urobiť niečo také .“ ( Gn 18,23) Boh odpovedal: dobre kvôli päťdesiatim  spravodlivým celému mestu odpustím. Abrahám naďalej stojí  pred Pánom a rozmýšľa či skončiť modlitbu alebo pokračovať? Áno opováži sa a pokračuje: „ Opovážil som sa hovoriť so svojim Pánom , hoci som prach a popol. Ale možno bude chýbať iba päť  do päťdesiat spravodlivých, či pre tých päť do päťdesiat spravodlivých, či  pre tých piatich zahubíš celé mesto?“ A Boh pristal a nezahubí.  Abrahám osekáva počet ďalej a ďalej až vyriekne : „ Nech sa môj Pán nerozhnevá, prehovorím už posledný raz: Možno sa ich nájde desať, a On odpovedal : Nezničím kvôli desiatim. „

Morálne poučenie tohto príbehu je v tom, že prihovárať sa Bohu má cenu a modlitba pretvára budúcnosť. A aký mal postoj k modlitbe samotný Ježiš?  To nám opisujú jeho učeníci. Boli to práve oni, ktorí denne sledovali najväčšieho Učiteľa, aký sa kedy modlil na zemi . V ňom videli veľký príklad a silu modlitby.

       Ježiš raz vzal Petra, Jakuba a Jána so sebou a vystúpil na vrch modliť sa. „ Keď sa modlil, premenila sa mu tvár a odev zaskvel sa mu belobou. “  ( Lk 9,25)  Učeníci si všimli, že Ježiš sa na modlitbu tešil, doslova po nej lačnel. Videli, že modlitba sýti Ježišovu dušu asi tak, ako jedlo sýtilo ich telá. Jeho stálou reakciou na to čo práve prežíval on alebo iní ľudia okolo neho bola modlitba. Učeníci denne pozorovali toto spojenie sa medzi Ježišom a Otcom, až ho nakoniec požiadali aby ich naučil modliť sa. Ježiš povedal: „ Ak budú dvaja z Vás na zemi jednomyseľné prosiť o čokoľvek dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú  dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja  medzi nimi.“

       Aj naše srdcia sa túžia modliť s Ježišom, veď  aj dnes platí to čo povedal pred 2 000 rokmi učeníkom a preto sa schádzame na spoločnej modlitbe.  Modlime sa s Ježišom a jeho matkou Máriou a prihovárame  sa u nebeského Otca za kňazov, naše rodiny, manželstvá, deti, zosnulých, všetkých závislých, za pokoj vo svete a v našich rodinách. Takto získavame milosť, ochranu a náklonnosť Božiu.

       Touto cestou pozývame aj ďalšie ženy našej farnosti, aby sa pripojili do nášho spoločenstva, pretože Pán skôr udeľuje milosť tým, čo sa s vierou a čistým úmyslom zhromažďujú v jeho mene.(Mt 18,20)

Nezabudnite! Modlitbové stretnutie je vždy v stredu v prvopiatkovom týždni v pastoračnom centre.  Tešíme sa na Vás.

 

zena