Farnosť Suchá Hora

INTERNÉ USMERNENIA

Nepríjemné a obmedzujúce opatrenia nás prinútili nájsť spôsob ako zachovať predpisy a spravodlivo túto situáciu vyriešiť. Z tohto dôvodu sa Pastoračná rada dohodla na nasledovnom:
• Vstup na bohoslužby je možný len s lístkom. (Lístok treba mať pri sebe, kostol bude otvorený 15 minút pred sv. omšou.)
• Lístky distribuujú členovia pastoračnej rady zástupcom upratovacej skupiny.
• Upratovacie skupiny sa medzi sebou ľubovoľným spôsobom dohodnú ako si tieto lístky medzi sebou prerozdelia.
• Tí, ktorí majú zapísaný úmysel sv. omše, si vyzdvihnú 5 rezervovaných lístkov v sakristii.
• Miništranti si dohodnú vo svojej skupine službu tak, aby bol prítomný jeden zo skupiny na sv. omši.

Sv. omše pre dôchodcov (+65)
• Je potrebné zaregistrovať sa (zapísať v sakristii, mailom na rkfusuchahora@gmail.com, prostredníctvom členov Pastoračnej rady, rodinných príbuzných a pod.). Podľa tohto menného zoznamu budú spravodlivo prerozdelení na jednotlivé sv. omše.
• V prípade že sa nemôžete zúčastniť sv. omše a máte lístok, je vhodné ho posunúť inému, pričom treba zachovať sv. omše pre rizikové skupiny (označené +65).

Stále je potrebné zachovávať všetky nariadenia:
• Prekrytie horných dýchacích ciest (ústa aj nos) (platí aj pre lektorov počas čítania, a predmodlievajúcich sa počas pobožnosti ruženca).
• Dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
• Zachovať odstupy 2 metre (neplatí pre členov jednej domácnosti)

Sv. prijímanie:
• Pri pristupovaní k sv. prijímaniu stáť v jednom zástupe a zachovať odstup 2 metre. (Trpezlivo vyčkať v lavici, aby nevznikala tlačenica.)
• Na sv. prijímanie sa nezaradzuje podľa sedenia v laviciach. Ako prví pristupujú tí, čo prijímajú na ruku. Až po nich, keď je už zástup prázdny, tí, čo prijímajú do úst. Žiadame mladších, aby toto vysvetlili starším.
• Stále platí nariadenie diecézneho biskupa v tomto rizikovom čase pandémie prijímať na ruku pri zachovaní maximálnej dôstojnosti (aj pre deti). Len z výnimočných dôvodov prijímať do úst. 

STANOVISKO KBS 

- Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
- Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
- Povzbudzujeme kňazov, aby - ak sa dá - ponúkli veriacim aj ďalšie/pridané sväté omše v rámci personálnych možností v jednotlivých farnostiach (predovšetkým v nedeľu napr. poobede).
- Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.
- Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom.
- Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste: 

Záväzné pravidlá