Liturgický kalendár

Služba miništrantov

Služba miništranta…

ministranti

Slovo miništrant pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť- posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.

To čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch, katedrálach a bazilikách vykonávajú miništranti. Sú teda pri liturgii viditeľnými zástupcami anjelov.

Ich úlohou je prinášať na oltár Liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, odpovedať na výzvy kňaza, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné…

Miništranti sú teda chlapci vybratí z pomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.

Miništrant svojou službou pri oltári je veľmi blízko k svätým veciam, preto má žiť neustále v stave posväcujúcej milosti aby jeho duša bola čistá a pripravená prijať všetky milosti, ktorými ho Boh pri tejto službe chce obdarovať.

Miništrant nikdy nie je služobníkom oltára len v kostole, ale je ním všade, kde sa nachádza, kde pracuje, kde sa hrá a kde žije.

ministranti2

Miništranti vo farnosti Suchá Hora:

 

1.       Skupina 2.       Skupina
 Miloš Chovančák Matúš Pavčo
Jakub Šprla Tibor Trojan
Dávid Palider Nikolas Trojan
 Mário Oklapek  Andrej Šikyňa
Lukáš Duda Jozef Cyrul
Dávid Drahula Michal Trojan
  Alex Šimek
   

 

3.       Skupina 4.       skupina
Patrik Jančo Patrik Oklapek
Silvester Duda Andrej Šuvada
Kristián Trojan Tomáš Oklapek
Matúš Trojan Jozef Šuvada
Peter Trojan Maroš Hrobár
Šimon Hubjak  Daniel Červeň