Liturgický kalendár

Spoločenstvo mladých

„Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.“

                                                                 (sv. Ján Pavol II.)

       Myšlienka založenia modlitbového spoločenstva vznikla po tom,  ako sme sa vo februári 2013 vrátili z duchovnej obnovy v Ústi nad Priehradou. Rozhodne to bol Boží plán, aby tam s ním strávilo víkend zopár dievčat zo Suchej Hory. Vtedy sme ešte nevedeli o nijakých spoločenstvách mladých, ktorí sa stretávajú, modlia, chvália Boha a vzdelávajú pomocou Svätého písma. Program s duchovným otcom Braňom Kožuchom a jeho dobrovoľníkmi bol pestrý vo forme rôznych workshopov, aktivít a chvál. Bolo to úplne niečo nové, iné. Spoznali sme nový rozmer prežívania viery v Boha, že je živý a milujúci. Zakúsili sme moc Ducha Svätého.

       Po návrate z duchovnej obnovy sme vedeli, že naším cieľom je založiť spoločenstvo mladých, ktorí môžu  medzi sebou zdieľať to, ako prežili týždeň, svoje každodenné “boje a víťazstvá“. Chceme sa modliť za mladých, ktorí nezažili Otcovu bezpodmienečnú lásku, aby ju spoznali a našli zmysel života. Za mladých našej farnosti v Suchej Hore a za naše rodiny a farnosť, aby sme žili to, do čoho nás Pán pozýva. Našou túžbou je aby povstala generácia mladých, ktorí prinášajú svetlo všade kam prídu. Veríme že kde sú dvaja alebo traja v Ježišovom mene tam je on sám medzi nimi, preto pozývame ďalších mladých, aby dali Bohu príležitosť pôsobiť v ich živote a spoznali ho aký naozaj je, aj prostredníctvom nášho spoločenstva. Tešíme sa na Vás každý piatok po večernej svätej omši v pastoračnej miestnosti na fare.

       Naša služba farnosti spočíva v tom, že posledný piatok v mesiaci organizujeme v spolupráci s pánom farárom mládežnícku svätú omšu spojenú s adoráciou, ktorú sprevádzame svojím spevom hudbou, prípravou obetných darov a textami k ich prinášaniu. Každoročne sa zapájame aj do projektu „Biela stužka za nenarodené deti“ formou vyrábania bielych stužiek a rozdávania propagačných materiálov.

Svätý pápež Ján Pavol II. povedal: „Svet potrebuje Božích šialencov … akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe … ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta“. (Światu … potrzeba Bożych szaleńców).

Spoločne so svätým Mikulášom z Flue prosme: “Môj Pán a môj Bože, vezmi mi to, čo ma od Teba vzďaľuje. Môj Pán a môj Bože, daj mi to, čo ma privádza k Tebe. Môj Pán a môj Bože, odpútaj ma od seba samého, aby som Ti úplne patril.“

Svätý apoštol Pavol v Liste Rimanom nás povzbudzuje: „Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce veci ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi“. (Rim 8,37-39).

Soľ i svetlo prispievajú k zlepšeniu kvality vecí. A to je presne to, čo sa očakáva aj od mladých. Prispejte skvalitnením seba samých, k skvalitneniu Cirkvi i samých seba.