Farnosť Suchá Hora

Sviatosť KRSTU

Krst

„Svätý krst ako sviatosť znovuzrodenia je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.“ (porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1213)

Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, skutočne alebo v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba krstením pravou vodou s náležitou slovnou formou. (porov. Kánon 849 CIC 1983) 

Vysluhovanie krstu

Podľa kánona 856 CIC 1983 sa sviatosť krstu môže vysluhovať v ktorýkoľvek deň, predsa sa nástojčivo odporúča, aby sa sviatosť krstu vysluhoval v nedeľu. Podľa kánona 857 §2 sviatosť krstu sa má vysluhovať vo farskom kostole ak ide o dospelého krstenca. Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom (farskom) kostole jeho rodičov.