Farnosť Suchá Hora

Sviatosť manželstva

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“ (porov.  Katechizmus katolíckej Cirkvi 1660, Kódex kanonického práva 1983, kán. 1055 §2)

Slávenie sviatosti manželstva:
Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia.

Žiadosť o sviatosť manželstva:
Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.
K zápisu sa od obidvoch vyžaduje krstný list. Tí, ktorí boli pokrstení v Suchej Hore do 01. júla 2006 si musia krstný list vyžiadať vo farnosti Hladovka. Krstný list nesmie byť ku dňu uzatvárania manželstva starší ako pol roka. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo a trvalé bydlisko svedkov.

Zároveň sú snúbenci povinní aspoň 1 mesiac pred termínom sobáša spísať na Matričnom úrade Žiadosť o uzavretie manželstva. Potrebujú k tomu rodný list, platnú identifikačnú kartu (občiansky preukaz) a meno, priezvisko a rodné číslo svedka.

Príprava na slávenie sviatosti manželstva:
Kánon 1063 CIC 1983 ukladá duchovným pastierom povinnosť starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. A v druhom bode tohto predpisu sa píše, že túto pomoc treba predovšetkým poskytovať  osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu. (porov. kán.1063 CIC 1983)
Táto predmanželská príprava sa v našej farnosti koná so snúbencami jednotlivo podľa času, kedy snúbenci majú uzavrieť sviatosť manželstva. Predmanželská príprava sa koná na fare. Ak to okolnosti vyžadujú, môžu snúbenci po dohode s farárom miesta, kde je sobáš absolvovať predmanželskú prípravu aj na inom mieste a priniesť o tom potvrdenie. V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.domanzelstva.sk/.